1. Spracúvanie osobných údajov

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre fyzickú osobu - podnikateľa Mgr. Ivana Jacková, Horná Roveň 1255/15, 034 84 Liptovské Sliače, IČO: 403 979 55, dohliada sama fyzická osoba – podnikateľ Mgr. Ivana Jacková.
- na adrese sídla fyzickej osoby - podnikateľa: Mgr. Ivana Jacková, Horná Roveň 1255/15, 034 84 Liptovské Sliače.

- e-mailom na adrese: tvorivka@tvorivka.com; tvorivka7@gmail.com

 

2. Podmienky ochrany osobných údajov

I.
Základné ústanovenia
1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Mgr. Ivana Jacková, IČO: 403 979 55, so sídlom Horná Roveň 1255/15, 034 84 Liptovské Sliače (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: Horná Roveň 1255/15, 034 84 Liptovské Sliače
email: tvorivka@tvorivka.com, tvorivka7@gmail.com
telefón: 0908 322 082
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
2. Účelom spracovania osobných údajov je
 vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, adresa, mail a telefóne číslo), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV.
Doba uchovávania osobných údajov
1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (www.tvorivka.com, https://www.sashe.sk/tvor.Ivka, https://www.fler.cz/shop/tvor-ivka) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 zaisťujúce marketingové služby,
2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.
Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečení osobných údajov
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslo, antivírový program.
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.09.2018.

 

3. Žiadatelia o výkon práv dotknutej osoby

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „Nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľ fyzickou osobou – podnikateľom Mgr. Ivana Jacková, IČO: 403 979 55, so sídlom Horná Roveň 1255/15, 034 84 Liptovské Sliače zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Ružomberok, pod číslom živnostenského registra: 508-6779 (ďalej len „prevádzkovateľ“), spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch. Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti na výkon práv dotknutej osoby.

Táto Informácia o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“) poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a informácie o prístupe k osobným údajov.

ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame na účel evidencie a riešenia uplatnených práv dotknutej osoby podľa kapitoly III. Nariadenia resp. Zákona. Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedený účel je splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia, ktorá vyplýva z Nariadenia resp. Zákona.
Neposkytnutie osobných údajov potrebných pre potvrdenia totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť na uplatnenie práv v zmysle Nariadenia resp. Zákona môže mať za následok, že nebude možné žiadosť dotknutej osoby riadne vybaviť.

Osobné údaje budú uchované po dobu 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME A PRIESTORY SNÍMANÉ KAMEROVÝM SYSTÉMOM

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzickej osoby uplatňujúcej svoje práva dotknutej osoby:

- meno, priezvisko a titul
- adresa a
- iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby.ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení alebo Zákone. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t.z. osobou ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobných predpisov. Vaše osobné údaje budú uchované bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona.

Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujeme prenos vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.


PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA

Nariadenie resp. Zákon o ochrane osobných údajov obsahuje podrobné informácie o vašich právach na ochranu osobných údajov, dostupné prostriedky uplatnenia nápravy, ako aj ich obmedzenia. Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, môžete požadovať opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, alebo obmedzenie ich spracúvania, ďalej môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu. Nižšie v texte sú zhrnuté tie najdôležitejšie ustanovenia.

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka je v rozpore s Nariadením alebo Zákonom máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefóne číslo: + 421 /2/ 323 132 14; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

4. Postup pri výkone práv dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená na výkon svojich práv vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Bližšie sú jednotlivé práva dotknutej osoby uvedené na webovom sídle fyzickou osobou – podnikateľom Mgr. Ivana Jacková, IČO: 403 979 55, so sídlom Horná Roveň 1255/15, 034 84 Liptovské Sliače zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Ružomberok, pod číslom živnostenského registra: 508-6779 (ďalej len „Fyzická osoba - podnikateľ“), https://www.tvorivka.com, https://www.sashe.sk/tvor.Ivka, https://www.fler.cz/shop/tvor-ivka, ako aj v článku 15 až 22, 77, 78, 79, 82 Nariadenia resp. v § 21 až 28, § 38 Zákona o ochrane osobných údajov (ak sa pre daný prípad uplatňuje).

Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva vyplývajúce z Nariadenia alebo Zákona o ochrane osobných údajov u fyzickej osoby – podnikateľa ako prevádzkovateľa, podaním žiadosti, a to

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:

Korešpondenčná adresa: Mgr. Ivana Jacková, Horná Roveň 1255/15, 034 84 Liptovské Sliače
E-mail: tvorivka@tvorivka.com


Fyzická osoba - podnikateľ ako prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti dotknutej osoby podľa článkov 15 až 22 Nariadenia, resp. podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov (ak sa pre daný prípad uplatňuje), bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Fyzická osoba - podnikateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sú podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Ak Fyzická osoba - podnikateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk) a uplatniť súdny prostriedok nápravy v zmysle Nariadenia, resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Všetky informácie, oznámenia a opatrenia na žiadosť dotknutej osoby sa poskytujú bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Fyzická osoba - podnikateľ môže buď:

a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytovanie informácií alebo oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

Fyzická osoba - podnikateľ znáša bremeno preukázania zjavnej neopodstatnenosti alebo neprimeranosti žiadosti.

Ak má Fyzická osoba - podnikateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť uvedenú v článku 15 až 21 Nariadenia, resp. podľa § 21 až § 27 Zákona o ochrane osobných údajov (ak sa pre daný prípad uplatňuje), môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

Ak Fyzická osoba - podnikateľ ako prevádzkovateľ spracúva v súvislosti s dotknutou osobou veľké množstvo informácií, môže požadovať, aby pred doručením informácií dotknutá osoba spresnila, ktorých informácií alebo spracovateľských činností sa žiadosť týka.

Fyzická osoba - podnikateľ ako prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia alebo § 22, § 23 ods. 1 a § 24 Zákona o ochrane osobných údajov (ak sa pre daný prípad uplatňuje), pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Fyzická osoba - podnikateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.